Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De klant: de wederpartij van Staats Financieel Onderzoek B.V. bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 of overige bepalingen hierin genoemd;

Opdrachtnemer: Staats Financieel Onderzoek B.V., gevestigd te Velp (GLD);

1.2 Staats Financieel Onderzoek B.V. is een besloten vennootschap.

1.3 Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en verzorgd door Staats Financieel Onderzoek B.V;

1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Staats Financieel Onderzoek B.V. en van al degenen die voor Staats Financieel Onderzoek B.V. werkzaam zijn, direct of indirect.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) van opdracht of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Staats Financieel Onderzoek B.V., van alle daaruit voortvloeiende en / of daarmee samenhangende overeenkomsten / opdrachten tussen de Klant en Staats Financieel Onderzoek B.V., respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Staats Financieel Onderzoek B.V. gedane aanbiedingen en / of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Staats Financieel Onderzoek B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

2.3 Indien een beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

Artikel 3 – Gegevens en informatie

3.1 Staats Financieel Onderzoek B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de Klant alle door Staats Financieel Onderzoek B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Staats Financieel Onderzoek B.V. gewenst heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt komen voor rekening van de Klant.

3.2 De Klant is gehouden Staats Financieel Onderzoek B.V. onverwijld te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Staats Financieel Onderzoek B.V. verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Staats Financieel Onderzoek B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Staats Financieel Onderzoek B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zo zorgvuldig handelend als mogelijk uitvoeren; Staats Financieel Onderzoek B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

4.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Staats Financieel Onderzoek B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Staats Financieel Onderzoek B.V. bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systemenontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Staats Financieel Onderzoek B.V., voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Staats Financieel Onderzoek B.V. is het de Klant niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 Staats Financieel Onderzoek B.V. is verplicht de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Staats Financieel Onderzoek B.V. een wettelijke plicht rust tot openbaarmaking of voorzover de Klant, Staats Financieel Onderzoek B.V. van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

6.2 Staats Financieel Onderzoek B.V. en al degenen die voor Staats Financieel Onderzoek B.V., direct of indirect, werkzaam zijn, zijn, indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere informatie, waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voorzover deze naar hun redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Staats Financieel Onderzoek B.V. is het de Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Staats Financieel Onderzoek B.V. openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Staats Financieel Onderzoek B.V., op de Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

6.4 Staats Financieel Onderzoek B.V. mag eenzijdig van bovenstaande bepaling afwijken op het moment dat Staats Financieel Onderzoek B.V. of een (voormalig) medewerker door de belastingautoriteiten (overheid) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door cliënt.

Artikel 7 – Honorarium

7.1 In beginsel wordt gedeclareerd op basis van de aan een zaak bestede tijd, waaronder reistijd, vermenigvuldigd met het uurtarief te vermeerderen met de over de declaratie verschuldigde BTW. Het uurtarief bedraagt in 2013 € 160,00 exclusief BTW. De uurtarieven worden jaarlijks in de maand januari geïndexeerd. In spoedgevallen kan het voorkomen dat wordt gedeclareerd op basis van een opslag van 25 %.

7.2 In het kader van de werkzaamheden wordt een financiële urenadministratie bijgehouden op basis waarvan de declaraties worden opgesteld.

7.3 Betwisting van een declaratie dient plaats te vinden binnen de betaaltermijn van 14 dagen en ontslaat de debiteur niet van zijn betalingsverplichting.

7.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.2 Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Staats Financieel Onderzoek B.V. gerechtigd, nadat hij de Klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Staats Financieel Onderzoek B.V., vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.3 Al